ταυτότητα          νέα          δράσεις          επικοινωνία          σύνδεσμοι          αρχείο                                        ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ / FILOPAPPOU GROUP

about us           news        projects          contact               links                  archive                                     SOLUS LOCUS

 

Χαρακτηριστικό της δράσης Solus Locus στην Ιθάκη το καλοκαίρι του 2003 ήταν η κατασκήνωση των συμμετεχόντων για μία εβδομάδα στον ίδιο το χώρο. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν η δημιουργία των κανόνων ενός «παιχνιδιού». Το παιχνίδι αποτέλεσε το μέσο δραστηριοποίησης των συμμετεχόντων, με σκοπό την ανάδειξη των όρων εκείνων που θα επέτρεπαν την παραγωγή, ή όχι, συλλογικού έργου, πράγμα που αποτέλεσε την αφορμή για να αναγνωριστούν οι όροι με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει μια καλλιτεχνική συλλογικότητα.Η επανάδραση της Σχεδίας της Μέδουσας του Gericault από συμμετέχοντες στην ομάδα, όπου οι ίδιοι αντικατέστησαν τα πρόσωπα του πίνακα, σηματοδοτεί τη στροφή προς ένα ομαδικότερο πνεύμα. Σύμφωνα με το μύθο που συνοδεύει τον πίνακα, αν κάποιος από το πλοίο που διακρίνεται στο βάθος εντοπίσει τους επιβαίνοντες στη σχεδία και τους περισυλλέξει, τότε το έργο (το οποίο σύμφωνα με την ίδια φήμη είναι φτιαγμένο από κατράμι και ως εκ τούτου θα χαθεί μελλοντικά στο σκοτάδι) θα σωθεί από κάποια κατοπινή εξέλιξη στον τομέα της συντήρησης. Στην αντίθετη περίπτωση, σε αυτήν που θέλει τους ναυαγούς να μη διασώζονται από το πλοίο, οι επιβαίνοντες στη σχεδία, ως εκ τούτου και ο πίνακας, είναι καταδικασμένοι.Το γεγονός πως κάποιοι κατάφεραν να επιβιβαστούν στη σχεδία, έστω και συμβολικά, παρέτεινε τη δυνατότητα ύπαρξης της ομάδας. Αυτή, στην πραγματικότητα, εκκρεμεί μέχρι και σήμερα, ανάμεσα σε όλο και περισσότερο ισχυρές ατομικότητες από τη μία πλευρά και τη σταθερή πρόσδεση στην αναγκαιότητα μιας περισσότερο συλλογικής πρακτικής από την άλλη. Το όνομα «ομάδα Φιλοπάππου» δεν αποτελεί προϊόν μιας συνειδητής απόφασης. Η ίδια η παρουσία της ως «ομάδας», ενέχει κάτι παράδοξο, καθότι ποτέ έως τότε δεν υπήρξε τέτοια, αλλά ονομάστηκε έτσι από τρίτους για πρακτικούς λόγους, πράγμα που οδήγησε σε μια πιο συνεκτική και σταθερή μορφή από άποψη μελών σε σχέση με το παρελθόν, όταν οι λέξεις «μέλος» και «ομάδα» δεν περιεχόταν στο λεξιλόγιό της.

 

Η φωτογραφία της επανάδρασης της Σχεδίας της Μέδουσας, καθώς και άλλα συλλογικά σχεδιάσματα και επιτόπιες παρεμβάσεις, εκτέθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2003 στην γκαλερί Gazon Rouge.

A distinctive feature of the action Solus Locus that took place in the island of Ithaca during the summer of 2003 was the fact that the participants camped –in line with the Group’s previous exhibitions– on the site during a week. Another feature was the formation of the rules of a “game”. Through the game, the participants sought to establish the specific rules that would determine the production of a collective work or would govern its failure. This then became a catalyst for the identification of the terms that govern the workings of any artistic collectivity. The reenactment of Gericaults’ Raft of the Medusa by members of the group substituting the protagonists of the painting marks a shift towards a more communal spirit. According to the myth that follows the painting, if anyone on the ship that is barely visible in the horizon locates the raft and collects its passengers, then the painting (supposedly made of tar and therefore condemned to fade out in time) will be saved by some future development in the field of restoration. If on the other hand the castaways are not saved, then along with the people on the raft, the painting itself is also doomed. The very fact that some of its members succeeded to board the raft, even if symbolically so, prolonged the group’s condition of existence. Today, its existence is still pending between powerful individualities on the one hand and an enduring belief in the necessity of a more collective approach on the other hand. The very name “Filopappou Group” has not been the fruit of a conscious decision. The existence of the group bears a paradox, as until the action in Ithaca it had never been one; others gave the Group its name for practical reasons. This helped the group to maintain a more firm and permanent members’ base in contrast to the past when the words “member” and “group” were not even included in its vocabulary.

 

The photograph of the reenactment of the Raft of the Medusa as well as other collaborative projects and in situ interventions were exhibitedin September 2003 at Gazon RougeGallery in Athens.